Stosownie do obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, a w szczególności art. 13 ust. 1 – 3 RODO, tj. ze względu na dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana oraz art. 14 ust. 1 – 2 oraz 4 RODO, tj. ze względu na uzyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w sposób inny niż bezpośrednio lub zweryfikowanie podanych przez Panią/Pana danych w oparciu o dane zamieszczone w publicznych rejestrach lub ewidencjach, informuję o zasadach ich przetwarzania przez Spółkę.

 

 

PODSTAWA
PRAWNA

 

INFORMACJA
art. 13 ust. 1 lit. a RODO
oraz
art. 14 ust. 1 lit. a RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą AMT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Ciszewskiego 15 lok. 3, 02?777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733673; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9512461418; REGON: 380056173, zwana dalej Administratorem lub ADO.

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. pisemnie lub osobiście pod adresem: Jana Ciszewskiego 15 lok. 3, 02-777 Warszawa
 2. telefonicznie – pod numerem: (22) 266 06 05
 3. za pomocą faxu – pod numerem: (22) 266 09 87
 4. za pomocą poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@amtgroup.com.pl
 5. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.amtgroup.com.pl/kontakt/
art. 13 ust. 1 lit. RODO
oraz
art. 14 ust. 1 lit. RODO
Nie powołano inspektora ochrony danych osobowych.

art. 13 ust. 1 lit. c RODO

oraz

art. 14 ust. 1 lit. c RODO

Dane osobowe, są przetwarzane:

 1. w stosunku do kandydatów do pracy w Spółce:
  1. w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w stosunku do członków Personelu Spółki:
  1. ww celu wykonania obowiązków wynikających z umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
  2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych ze stosunkiem zatrudnienia albo zlecenia wykonania określonych obowiązków, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 3. w stosunku do Klientów będących osobami fizycznymi, korzystających z usług Spółki:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. w celu wypełnienia ciążącego na ADO obowiązku prawnego polegającego na konieczności przechowywania ewidencji prowadzonych w celu rozliczania podatku oraz wszystkich dokumentów, w szczególności faktur związanych z rozliczaniem zobowiązania podatkowego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także wypełnienia szczególnych obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu spoczywających na przedsiębiorcach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na kontaktowaniu się z Klientem w celu utrzymania współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Klientów, w tym osób fizycznych wskazanych do kontaktu:
  1. w celu wykonania umowy zawartej z Klientem na podstawieart. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na kontaktowaniu się z Klientem w celu utrzymana współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. w stosunku do pozostałych osób fizycznych, których Dane osobowe zostały przez nie przekazane podczas kontaktu albo przekazane przez członków Personelu, uprawnione do tego urzędy, organy i instytucje lub pobrane z publicznych rejestrów lub ewidencji:
  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na kontaktowaniu się z Klientem w celu utrzymana współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W sytuacji, gdy żadna z ww. podstaw nie uprawnia ADO do Przetwarzania określonych kategorii Danych osobowych, ADO może Przetwarzać te Dane w oparciu o Zgodę wyrażoną przez osoby, o których mowa w pkt 1 – 5 powyżej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

art. 13 ust. 1 lit. d RODO

oraz

art. 14 ust. 2 lit. b RODO

Przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej wskazanej art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest realizacja interesów gospodarczych polegająca na dochodzeniu roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej,a także może nim być marketing i promocja świadczonych przez ADO usług.

art. 13 ust. 1 lit. e RODO

oraz

art. 14 ust. 1 lit. e RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące
kategorie podmiotów:
 1. członkowie Personelu, którym ADO nadał stosowne upoważnienia do Przetwarzania danych,
 2. podmioty, z którymi ADO współpracuje, tj.:
  1. – księgowość,
  1. – kancelarie prawne i windykacyjne, którym ADO zleca dochodzenie roszczeń powstałych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w sytuacji opóźnienia w płatności lub udzielenia porady prawnej związanej z wykonaniem zawartej z Panią/Panem umowy,
  1. – podmioty utrzymujące infrastrukturę IT ADO;
 1. Urząd Skarbowy;
 2. ZUS;
 3. sądy powszechne, w sytuacji skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy;
 4. organy egzekucyjne, w sytuacji dokonania zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

art. 13 ust. 1 lit. f RODO

oraz

art. 14 ust. 1 lit. f RODO

Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych, chyba że:

1.              osoba, której dotyczą Dane osobowe, wystąpi o ich przekazanie albo po uprzednim poinformowaniu jej o możliwym ryzyku – wyrazi Zgodę na ich przekazanie;

 1. ze względu na szczególne okoliczności przekazanie Danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której Dane dotyczą, a Administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dotyczą Dane;
 1. przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której Dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

W sytuacji przekazania Danych na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 2 – 3 powyżej, Osobę której Dane dotyczą informuje się na piśmie o ich przekazaniu do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wskazując kategorię Danych, cel ich przekazania oraz odbiorcę.

art. 14 ust. 1 lit. d RODO

Administrator może Przetwarzać następujące Dane osobowe:

1.              w stosunku do kandydatów do pracy:

  1. dane identyfikacyjne,tj.: imię lub imiona i nazwisko, nr PESEL lub NIP lub rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, data urodzenia,
  2. dane adresowe,tj.: miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji,
  3. dane kontaktowe,tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  4. pozostałe dane,tj.: dane o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

2.     w stosunku do członków Personelu:

  1. dane identyfikacyjne, tj.: imię lub imiona i nazwisko, nr PESEL lub NIP lub rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, wizerunek,
  2. dane adresowe, tj.: miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji,
  3. dane kontaktowe, tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  4. pozostałe dane, tj. dane o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, informacje dotyczące dzieci osoby zatrudnionej i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez osobę zatrudnioną ze szczególnych uprawnień przewidzianych przez ADO; stanu zdrowia w zakresie niezbędnych do dopuszczenia do wykonywania pracy, numer rachunku bankowego.

3.     w stosunku do Klientów będących osobami fizycznymi, którzy korzystają z usług świadczonych przez ADO:

  1. dane identyfikacyjne, tj.: imię lub imiona i nazwisko, nr PESEL lub NIP lub rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, wizerunek,
  2. dane adresowe, tj.: miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji,
  3. dane kontaktowe, tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  4. pozostałe dane, tj. dane adresowe dostawy lub sprzedaży towaru, informacje dotyczące sytuacji finansowej, numer rachunku bankowego;

4.    w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Klientów, w tym osób do kontaktu:

  1. dane identyfikacyjne, tj.: imię lub imiona i nazwisko,
  2. dane adresowe, tj.: miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji,
  3. dane kontaktowe, tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  4. inne dane, stanowisko;
 1. w stosunku do pozostałych osób fizycznych:
  1. dane identyfikacyjne, tj.: imię lub imiona i nazwisko,
  2. dane kontaktowe, tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  3. pozostałe dane, tj.: stanowisko;

Oprócz Danych osobowych wskazanych w pkt 1 ? 5 powyżej, ADO może żądać podania innych Danych osobowych, jeżeli ich udostępnienie będzie niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. ADO poinformuje Pana/Panią o tym celu, przed podaniem Danych.

art. 13 ust. 2 lit. a RODO

oraz

art. 14 ust. 2 lit. a RODO

Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzał do czasu:

 1. przedawnienia zobowiązania podatkowegona podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) lub
 2. przedawnienia roszczeń, do którego może dość w sytuacji zajścia okoliczności wskazanych w art. 117 § 1 k.c., 118 k.c. albo 554 k.c. lub
 3. przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, do którego może dojść w sytuacji zajścia okoliczności wskazanych w art. 125 § 1 k.c.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po upływie 10 lat od dnia ich udostępnienia, jeżeli podał/-a Pan/Pani dane osobowe kontaktując się z ADO i wyraził/-a zgodę na świadczenie przez Spółkę usług marketingowych.

art. 13 ust. 2 lit. b RODO

oraz

art. 14 ust. 2 lit. c RODO

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 2. żądania od Administratora sprostowania, błędnie zapisanych danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o którychmowa w art. 16 RODO;
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danychos obowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa wart. 17 ust. 1 RODO, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ww. uprawnienie;
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek,o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek,o których mowa w art. 21 RODO;
 6. żądania od Administratora przeniesienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek,o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 RODO.

art. 13 ust. 2 lit. c RODO

oraz

art. 14 ust. 2 lit. d RODO

Informuję, że z uprawnienia do cofnięcia zgody może Pani/Pan skorzystać wyłącznie wówczas, gdyby któreś z przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych były przetwarzane przez Administratora na jej podstawi.

art. 13 ust. 2 lit. d RODO

oraz

art. 14 ust. 2 lit. e RODO

Informuję, że w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
art. 13 ust. 2 lit. e RODOPodanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu aplikowania na wolne stanowiska, zatrudnienia, zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy oraz udzielenia odpowiedzi na pytania związane z prowadzoną przez ADO działalnością. W związku z tym, niepodanie Danych może spowodować: niewzięcie pod uwagę kandydatury w procesie rekrutacji, brak zatrudnienia, nie zawarcie lub nie wykonanie umowy lub brak udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

art. 13 ust. 2 lit. f RODO

oraz

art. 14 ust. 2 lit. g RODO

Informuję, że Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
art. 14 ust. 2 lit. f RODODane osobowe, które nie zostały przekazane bezpośrednio, zostały uzyskane w sposób pośredni, np. od pełnomocników lub przedstawicieli reprezentujących osoby fizyczne a także z publicznych ewidencji i rejestrów.
AKTUALIZACJA W ZAKRESIE CELU I PODSTAWY PRAWNEJ PRZETWARZANIA
art. 13 ust. 1 lit. c RODO
oraz
art. 14 ust. 1 lit. c RODO

Dane osobowe, są przetwarzane:

 1. w stosunku do kandydatów do pracy w Spółce:
  1. w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w stosunku do członków Personelu Spółki:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
  2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych ze stosunkiem zatrudnienia albo zlecenia wykonania określonych obowiązków, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w stosunku do Klientów będących osobami fizycznymi, korzystających z usług Spółki:
  1. w celu zawarcia i wykonania umów, a w szczególności umów sprzedaży, dostawy i świadczenia usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu wypełnienia ciążącego na ADO obowiązku prawnego polegającego w szczególności na konieczności przechowywania ewidencji prowadzonych dla potrzeb rozliczania podatku oraz wszystkich dokumentów, w tym faktur związanych z rozliczaniem zobowiązania podatkowego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także wypełnienia szczególnych obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu spoczywających na przedsiębiorcach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na kontaktowaniu się z Klientem w celu utrzymana współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Klientów, w tym osób fizycznych wskazanych do kontaktu:
  1. w celu wykonania umowy zawartej z Klientem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na kontaktowaniu się z Klientem w celu utrzymana współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w stosunku do pozostałych osób fizycznych, których Dane osobowe zostały przez nie przekazane podczas kontaktu albo przekazane przez członków Personelu, uprawnione do tego urzędy, organy i instytucje lub pobrane z publicznych rejestrów lub ewidencji:
  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W sytuacji, gdy żadna z ww. podstaw nie uprawnia ADO do Przetwarzania określonych kategorii Danych osobowych, ADO może Przetwarzać te Dane w oparciu o Zgodę wyrażoną przez osoby, o których mowa w pkt 1 – 5 powyżej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

AKTUALIZACJA W ZAKRESIE KATEGORII ODBIORCÓW
art. 13 ust. 1 lit. e RODO
oraz
art. 14 ust. 1 lit. e RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

 1. członkowie Personelu, którym ADO nadał stosowne upoważnienia do Przetwarzania danych;
 2. podmioty, z którymi ADO współpracuje, na podstawie zawartych z nimi umów, a w szczególności:
  1. CANAL+ Polska S.A,
  2. podmioty świadczące na rzecz ADO usługi rozliczeniowo-księgowe,
  3. podmioty utrzymujące infrastrukturę IT ADO,
  4. kancelarie prawne i windykacyjne, którym ADO zleca dochodzenie roszczeń powstałych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w sytuacji opóźnienia w płatności lub udzielenia porady prawnej związanej z wykonaniem zawartej z Panią/Panem umowy
 3. uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organy i instytucje, a w szczególności:
  1. Urząd Skarbowy,
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  3. sądy powszechne, w sytuacji skierowania na drogę postępowania sądowego w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej z Panią/Panem umowy,
  4. organy egzekucyjne, w sytuacji dochodzenia zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
AKTUALIZACJA ODNOŚNIE PRAWA WYCOFANIA ZGODY
art. 13 ust. 2 lit. c RODO
oraz
art. 14 ust. 2 lit. d RODO
Informuję, że z uprawnienia do cofnięcia zgody może Pani/Pan skorzystać wyłącznie wówczas, gdyby któreś z przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych były przetwarzane przez Administratora na jej podstawie. W takiej sytuacji, Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Zgody przed jej wycofaniem.
AKTUALIZACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
art. 13 ust. 2 lit. f RODO
oraz
art. 14 ust. 2 lit. g RODO
Informuję, że Administrator, w oparciu o Pani / Pana dane osobowe, nie dokonuje profilowania oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informuję, że w zakresie w jakim Pan/Pani zawarł/-a umowę o świadczenie usług przez CANAL+ Polska S.A. za pośrednictwem AMT Group sp. z o.o., w zakresie związanym z realizacją przedmiotowej umowy, spółka CANAL+ Polska S.A. staje się również administratorem Pana/Pani danych osobowych. Więcej informacji związanych z usługami świadczonymi przez spółkę CANAL+ Polska S.A. można uzyskać na stronie internetowej https://pl.canalplus.com/, zaś w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez spółkę CANAL+ Polska S.A. – na stronie internetowej https://pl.canalplus.com/polityka-prywatnosci.

Zamów rozmowę

Zostaw swój numer, oddzwonimy z ofertą!

  Informacje dotyczące danych osobowych

  Poniżej znajduje się skrócona informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez AMT Group Sp. z.o.o., który jest ich administratorem.

  Zapoznaj się z pełną treścią.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą AMT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Ciszewskiego 15 lok. 3, 02-777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733673; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9512461418; REGON: 380056173, zwana dalej Administratorem lub ADO.

  Z Administratorem można skontaktować się:

  pisemnie lub osobiście pod adresem: Jana Ciszewskiego 15 lok. 3, 02-777 Warszawa
  telefonicznie – pod numerem: (22) 266 06 05
  za pomocą faxu – pod numerem: (22) 266 09 87
  za pomocą poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@amtgroup.com.pl
  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.amtgroup.com.pl/kontakt/

  Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu prezentacji ofert marketingowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.