SPÓŁKI POD FIRMĄ AMT GROUP SP. Z O.O.

 1. WSTĘP
 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
  1. Dane adresowe i kontaktowe Spółki
  2. Działaność gospodarcza Spółki
 3. PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
  1. Podstawa prawna wykonania obowiązku informacyjnego w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
  2. Administrator danych osobowych
  3. Sposób kontaktu z ADO
  4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  5. Źródła pozyskiwania danych osobowych Klientów
  6. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Klientów
  7. Uzasadniony interes Administratora, jako podstawa przetwarzania danych osobowych
  8. Informacja o odbiorcach dotyczących Państwa danych osobowych
  9. Przekazywanie dotyczących Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  10. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane przez ADO w stosunku do Klientów, ich reprezentantów i osób trzecich
  11. Termin przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych
  12. Prawa Klientów związane z przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych
  13. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych
 4. POLITYKA COOKIES
  1. Czym są cookies i jak długo są przechowywane?
  2. W jakim celu Spółka może wykorzystywać pliki cookies?
 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁKI

 

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności spółki pod firmą AMT GROUP sp. z o.o. zawiera podstawowe informacje dotyczące Spółki, informacje związane z obowiązującymi w Spółce zasadami przetwarzania danych osobowych jej Klientów będących osobami fizycznymi, informacje dotyczące plików cookies oraz partnerów biznesowych Spółki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z usług Spółki.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Spółka będzie informować swoich Klientów. Aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej https://amtgroup.com.pl/polityka-prywatnosci

 

2.PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Dane adresowe i kontaktowe Spółki.

 

Spółka działa pod firmą AMT GROUP sp. z o.o. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie pod adresem: ul. Jana Ciszewskiego 15 lok. 3, 02-777 Warszawa. W dniu 25 maja 2018r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733673. Akta rejestrowe Spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Spółce został nadany następujący NIP: 9512461418 oraz numer REGON: 380056173.

Ze Spółką można się skontaktować osobiście pod adresem: ul. Jana Ciszewskiego 15 lok. 3, 02-777 Warszawa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą:

 1. telefonu – pod numerem: 22 266 06 05;
 2. fax – pod numerem: 22 266 09 87;
 3. poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@amtgroup.com.pl;
 4. formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie: https://amtgroup.com.pl/kontakt/.

 

Działalność gospodarcza Spółki

 

Spółka pod firmą AMT GROUP sp. z o.o. począwszy od dnia 25 maja 2018r. świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów i usług z oferty CANAL+ (telewizja, internet, telefon) Klientom indywidualnym (osoby fizyczne) oraz Klientom instytucjonalnym (osoby prawne/osoby prowadzące działalność gospodarczą) w związku z czym współpracuje ze spółką CANAL+ Polska S.A.

 

3.PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Podstawa prawna wykonania obowiązku informacyjnego w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

Klientów Spółki informuje się o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO lub Rozporządzeniem.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest spółka pod firmą AMT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Administratorem lub ADO.

 

Sposób kontaktu z ADO

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. osobiście lub pisemnie pod adresem: Jana Ciszewskiego 15 lok. 3, 02777 Warszawa;
 2. telefonicznie – pod numerem: (22) 266 06 05;
 3. za pomocą faxu – pod numerem: (22) 266 09 87;
 4. za pomocą poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@amtgroup.com.pl;
 5. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://amtgroup.com.pl/kontakt/;

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej IOD.

 

Źródła pozyskiwania danych osobowych Klientów

Co do zasady Spółka przetwarza dane osobowe, które pozyskała bezpośrednio od Klientów będących osobami fizycznymi. Mając na uwadze jednak to, że Klientami Spółki mogą być również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające takiej osobowości, Spółka może przetwarzać dane osobowe pełnomocników takich Klientów, ich przedstawicieli lub osób do kontaktu. Wówczas Spółka pozyskuje dane osobowe takich osób bezpośrednio w wyniku nawiązanego przez nich kontaktu lub pośrednio – np. za pośrednictwem innych osób, z publicznych rejestrów lub ewidencji.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Klientów

Spółka przetwarza dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi, korzystających z jej usług:

 1. w celu zawarcia i wykonania umów, a w szczególności umów sprzedaży, dostawy i świadczenia usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wypełnienia ciążącego na ADO obowiązku prawnego polegającego na konieczności przechowywania ewidencji prowadzonych w celu rozliczania podatku oraz wszystkich dokumentów, w szczególności faktur związanych z rozliczaniem zobowiązania podatkowego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a także wypełnienia szczególnych obowiązków wynikających np. z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu spoczywających na przedsiębiorcach (jeżeli mają zastosowanie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na kontaktowaniu się z Klientem w celu utrzymana współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Spółka, przetwarza również dane osobowe osób reprezentujących Klientów, którzy nie są osobami fizycznymi, ich przedstawili oraz osób do kontaktu:

 1. w celu wykonania umowy zawartej z Klientem  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na kontaktowaniu się z Klientem w celu utrzymana współpracy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W sytuacji podania przez Klientów innych danych, niż dane osobowe konieczne do zawarcia i wykonania umowy, wykonania obowiązków informacyjnych oraz obowiązków prawnych, dane te są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przyjmuje się, że z chwilą dobrowolnego podania tych danych Klient wyraził zgodę na ich przetwarzanie przez ADO.

 

Uzasadniony interes Administratora, jako podstawa przetwarzania danych osobowych

Spółka może przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe na podstawie prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest realizacja interesów gospodarczych polegająca na dochodzeniu roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej, a także może nim być marketing i promocja świadczonych przez ADO usług.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Klientów

Odbiorcami dotyczących Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

 1. członkowie Personelu, którym ADO nadał stosowne upoważnienia do przetwarzania danych;
 2. podmioty, z którymi ADO współpracuje, tj.:
  1. księgowość,
  2. kancelarie prawne i windykacyjne, którym ADO może zlecać dochodzenie roszczeń powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w sytuacji opóźnienia w płatności lub udzielenia porady prawnej związanej z wykonaniem zawartych z Państwem umów,
  3. podmioty utrzymujące infrastrukturę IT ADO,
  4. partnerzy biznesowi;
 3. Urząd Skarbowy;
 4. ZUS;
 5. sądy powszechne, w sytuacji skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów;
 6. organy egzekucyjne, w sytuacji dokonania zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

 

Przekazywanie dotyczących Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dotyczące Państwa dane osobowe nie są przekazywane przez Spółkę do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, chyba że:

 1. wystąpią Państwo o ich przekazanie albo po uprzednim poinformowaniu Państwa o możliwym ryzyku – wyrażą Państwo zgodę na ich przekazanie;
 2. ze względu na szczególne okoliczności przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej będzie niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Państwem a ADO lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie;
 3. przekazanie będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

 

Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane przez ADO w stosunku do Klientów, ich reprezentantów i osób trzecich

Administrator może Przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w stosunku do Klientów będących osobami fizycznymi, którzy korzystają z usług świadczonych przez ADO:
  1. dane identyfikacyjne, tj.: imię lub imiona i nazwisko, nr PESEL lub NIP lub REGON rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, data urodzenia,
  2. dane adresowe, tj.: miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji,
  3. dane kontaktowe, tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  4. pozostałe dane, tj.: dane adresowe świadczenia usług, informacje dotyczące sytuacji finansowej, numer rachunku bankowego;
 2. w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Klientów, w tym osób do kontaktu:
  1. dane identyfikacyjne, tj.: imię lub imiona i nazwisko,
  2. dane adresowe, tj.: miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji,
  3. dane kontaktowe, tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  4. pozostałe dane, tj.: stanowisko;
 3. w stosunku do pozostałych osób fizycznych:
  1. dane identyfikacyjne, tj.: iimię lub imiona i nazwisko,
  2. dane kontaktowe, tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  3. pozostałe dane, tj.: stanowisko;

 

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy oraz udzielenia odpowiedzi na pytania związane z prowadzoną przez ADO działalnością. W związku z tym, niepodanie Danych może spowodować nie zawarcie lub nie wykonanie umowy lub brak udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Oprócz danych osobowych wskazanych w pkt 1  3 powyżej, ADO może żądać podania innych danych osobowych, jeżeli ich udostępnienie będzie niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. ADO prosząc o podanie innych danych niż wymienione powyżej, poinformuje Państwa o celu ich przetwarzania.

 

Termin przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych

Dotyczące Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu osiągnięcia celu, w którym zostały przekazane, a w szczególności do wykonania umowy, rozliczenia się pomiędzy stronami lub udzielenia Państwu żądanych informacji, nie dłużej niż do:

 1. przedawnienia zobowiązań podatkowego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 2. przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 3. przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów, do których może dojść w sytuacji zajścia okoliczności wskazanych w art. 125 § 1 k.c.

 

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, wówczas Spółka przetwarza te dane do czasu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po upływie 10 lat od dnia ich udostępnienia, a w szczególności jeżeli podał/-a Pan/Pani dane osobowe kontaktując się z ADO i wyraził/-a zgodę na świadczenie przez Spółkę usług marketingowych.

 

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych

Jeżeli Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, wówczas mają Państwo prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do tych danych;
 2. żądania od Administratora sprostowania, błędnie zapisanych danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 16 RODO;
 3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ww. uprawnienie;
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 21 RODO;
 6. żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych, w sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 RODO;
 7. wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych

Państwa dane nie podlegają profilowaniu przez Spółkę, jak również nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

3.POLITYKA COOKIES

 

Czym są cookies i jak długo są przechowywane?

 

Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon, tablet), za pomocą którego użytkownik korzysta ze strony internetowej Spółki. Pliki cookies zapisywane są przy każdorazowym korzystaniu ze strony internetowej Spółki i umożliwiają późniejszą identyfikację użytkownika po ponownym wejściu na stronę internetową Spółki. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer oraz inne niezbędne dane.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, przechowywanie lub dostęp do plików cookies na danym sprzęcie jest możliwy tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika, wyłączając cookies, które są niezbędne dla działania strony. Celem polityki cookies jest zapewnienie niezbędnych informacji dotyczących używania cookies na naszej stronie oraz przechowywania ich na urządzeniach użytkownika, podczas korzystania z niej, aby pozwolić użytkownikowi na podjęcie decyzji, czy cookies mogą być zapisywane na jego urządzeniu.

Przykładowo, jeżeli zostawisz na witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na witrynie, tworzone jest tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i jest wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzonych jest dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

 

W jakim celu Spółka może wykorzystywać pliki cookies? Spółka wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie w celach:

Spółka wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie w celach:

 1. funkcjonalnych – optymalizują korzystanie ze strony internetowej Spółki;
 2. analitycznych – umożliwiają tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania ze strony internetowej Spółki przez użytkowników, w celu ulepszania ich struktury i zawartości;
 3. reklamowych– umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych.

Informacje zawarte w plikach cookies wykorzystywanych przez Spółkę nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnych użytkowników.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁKI

W celu świadczenia usług Spółka współpracuje z CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469644, NIP: 5210082774, REGON: 010175861, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000,00 PLN (wpłaconym w całości) w zakresie świadczenia usług telewizji cyfrowej. Wszelkie informacje dotyczące CANAL+ można znaleźć na stronie internetowej https://pl.canalplus.com/ .

Zamów rozmowę

Zostaw swój numer, oddzwonimy z ofertą!

  Informacje dotyczące danych osobowych

  Poniżej znajduje się skrócona informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez AMT Group Sp. z.o.o., który jest ich administratorem.

  Zapoznaj się z pełną treścią.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą AMT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Ciszewskiego 15 lok. 3, 02-777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733673; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9512461418; REGON: 380056173, zwana dalej Administratorem lub ADO.

  Z Administratorem można skontaktować się:

  pisemnie lub osobiście pod adresem: Jana Ciszewskiego 15 lok. 3, 02-777 Warszawa
  telefonicznie – pod numerem: (22) 266 06 05
  za pomocą faxu – pod numerem: (22) 266 09 87
  za pomocą poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@amtgroup.com.pl
  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.amtgroup.com.pl/kontakt/

  Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu prezentacji ofert marketingowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.